Een verhuur van het onroerend goed van een overgedragen algemeenheid/bedrijfstak, staat de toepassing van de artikelen 11 en 18 § 3 Wbtw niet noodzakelijk in de weg, zij het dat er voldoende items in eigendom moeten zijn overgedragen (HvJ 19 december 2018)