In een ruling van Vlabel, in de familiale sfeer, wordt aangestipt dat er overtuigende motieven moeten zijn in hoofde van de vruchtgebruiker om kosten-baten-gewijs liever afstan d te doen van zijn vruchtgebruik in plaats van het aan te houden. Zoniet dreigt een evenredige taxatie (i.c. schenkingsrechten) (Ruling Vlabel 20.001 van 17 februari 2020).