De “belaste reserves” zoals bepaald in artikel 537 WIB 92 zijn deze die het voorwerp kunnen uitmaken van een vermindering door de algemene vergadering. Dit is niet het geval voor de wettelijke reserve ten belope van een tiende van het maatschappelijk kapitaal krachtens artikel 616 van de vennootschappenwet (Luik 21 januari 2019).