Twee arresten van het Gentse Hof op één dag in eenzelfde dossier, zij het met betrekking tot verschillende aanslagjaren. In het ene geval (startjaar van het vruchtgebruik met gedeeltelijke gratis ter beschikking stelling als loon) was er nog geen loonfiche en dergelijke opgesteld en in de navolgende jaren wel. In het eerste jaar worden de kosten van het vruchtgebruik bijgevolg verworpen en in het tweede jaar worden ze aanvaard (arresten Gent van 19 mei 2020, 2019/AR/722 en 2019/AR/723). Bespreking van één van de arresten in Fiscoloog.