Geen verkooprecht bij niet-vervulling voorwaarden: hoe loopt de verjaringstermijn voor een ten onrechte betaalde registratieschuld?

In het arrest wordt duidelijk gemaakt dat het verkooprecht niet verschuldigd is als de opschortende voorwaarde niet vervuld wordt. Indien desalniettemin reeds het evenredig recht is betaald, stelt zich de vraag binnen welke termijn dit kan worden teruggevorderd. Er is sprake van afwijkende termijnen, waarbij in casu de verjaringstermijn begint Lees meer…

Vrijwillige onverdeeldheid – Affectio familiae – Artikel 815 Oud Burgerlijk Wetboek.

Een vrijwillige onverdeeldheid, dit wil zeggen een onverdeeldheid die de mede-eigenaars hebben gewild en in stand hebben gehouden, is niet onderworpen aan artikel 815 oud BW en kan niet op een eenzijdige wijze beëindigd worden.Het vrijwillige karakter van een onverdeeldheid kan worden afgeleid uit diverse handelingen die de deelgenoten gezamenlijk Lees meer…