Inbreng van verschillende bedrijfstakken met behoud gemeenschappelijke delen

Voorbeeld van een ruling waaruit blijkt dat voor de vrijstelling ex artikel 46 WIB 1992, de rulingcommissie vereist dat alle activa en passiva van een bedrijfstak zonder uitzondering moeten worden overgedragen, met uitzondering van de bestanddelen waarvan het gebruik wordt gedeeld. Ook zijn de bedrijfstakken zowel financieel als praktisch zelfbedruipend Lees meer…

Afsplitsing van exploitatie en behoud vastgoed kan fiscaal neutraal

De federale rulingcommissie herhaalt terzake haar klassieke mantra: afsplitsing omwille van ondernemingsrisico maar ook omdat het vastgoed zal worden uitgebreid (nieuwe aankoop grond en aanbouw aan bestaande site); beide vennootschappen zijn financieel zelfvoorzienend; er zal een marktconforme huur worden aangerekend; alle activa en passiva volgen zonder uitzondering het kavel waarmee Lees meer…

Overmacht volgens Vlabel

Schets van overmacht volgens Vlabel door de bevoegde Minister in het kader van een parlementaire vraag (Parlementaire vraag nr. 150 van de heer Stevens Coenegrachts d.d. 17.01.2020, Vlaams Parlement, Schriftelijk vragen, 2019-2020, websitepublicatie d.d. 19.03.2020)