Overdracht aandelen vastgoedvennootschap en wedersamenstelling erfpacht en trefonds: geen fiscaal misbruik

Een feitelijk uitgesponnen casus waarbij de aandelen van een vastgoedvennootschap (houder van een erfpachtrecht) worden verkocht, waarna deze vennootschap ook de tréfonds inkoopt. Ondanks het eerdere split sale-engegament tot niet-wedersamenstelling van de volle eigendom wordt toch enkel het verkooprecht geheven op de waarde/prijs van de tréfonds. De overdracht van aandelen Lees meer…

Gelijktijdigheid volgens Vlabel

Vlabel verduidelijkt hoe de voorwaarde van gelijktijdigheid (vb. verlaagde tarieven verkrijgen van eigen woning) moet worden ingevuld. Alles bundelen in één akte is een evidente mogelijkheid maar geen verplichting. Verschillende aktes kunnen ook, mits deze op dezelfde datum worden verleden en bij voorkeur in de pro fisco-verklaring onderling naar elkaar Lees meer…

Verkoopovereenkomst met onbepaald uitgestelde eigendomsoverdracht naar buitenlands recht: belastbaar met verkooprecht

In casu gaat het om een economische eigendomsoverdracht naar Nederlands recht, waarbij een verkoopovereenkomst wordt gesloten maar de eigendom wordt uitgesteld tot de zogeheten transportakte wordt verleden. Deze verrichting zou voornamelijk kaderen in een waarborgstructuur, die partijen onderhands wensen te beëindigen. Zowel het sluiten van het contract als de ontbinding Lees meer…

Aankoop pand voor afbraak en heropbouw + verhuur aan sociaal verhuurkantoor: toch 7% verkooprechten

Het 7%-tarief kan in principe enkel genoten worden indien het “aangekochte pand” voldoet aan de wettelijke voorwaarden, terwijl het aangekochte pand in deze zal worden afgebroken (en dus niet meer aan de voorwaarden kan voldoen). Niettemin aanvaardt Vlabel de toepassing van de verlaagde tarieven op basis van de ratio legis (standpunt Lees meer…