Afsplitsing huurgelden, verhuurd onroerend goed en openstaande schuld: gedeeltelijke belasting met verkooprechten

Het onroerend goed wordt gescheiden van de rest van de activiteit om de beide afzonderlijk beter te laten groeien. De aandelen zullen na splitsing niet worden verkocht. De schuld wordt evenredig omgeslaan over roerend en onroerend goed. Er is geen sprake van een bedrijfstak en dus zijn evenredige verkooprechten verschuldigd Lees verder…

Begrip “woning” bij inbreng in vennootschap: gîtes worden niet aangewend of bestemd tot woning

Bij de inbreng van een woning in een vennootschap zijn niettemin verkooprechten verschuldigd. Een gîte of vakantiehuisje is volgens de rulingcommissie geen woning (dus enkel vast recht inzake registratierechten) aangezien er geen permanente bewoning is en kan zijn en er daardoor dus geen sprake is van een “woning”. Zoals de Lees verder…

Fusie waarbij vennootschap een vzw overneemt

Unieke ruling aangezien de overnemende vennootschap onderworpen is aan de vennootschapsbelasting en de overgenomen entiteit (vzw of andere rechtspersoon) aan de rechtspersonenbelasting. Dit is een in regel belaste verrichting, die op vele/alle vlakken toch uitmondt in een belastingvrijheid aangezien bestanddeel per bestanddeel moet worden nagegaan of er een belastbare grondslag Lees verder…

Fusie met inschakelingsbedrijf

Voorbeeld van een ruling met een overgenomen vennootschap die een erkenning heeft/had als inschakelingsbedrijf en uit dien hoofde ad hoc vrijgestelde reserves had, met illustratie van de fiscale neutraliteit mits voldoening aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0404 d.d. 11.06.2019)

Partiële afsplitsing van onroerend goed met schulden en vrijgestelde reserve gespreide taxatie

Klassieke rulingtoetsingen: controle van de winstgevendheid van de vennootschappen na splitsing verdeling van de reserves ex artikel 47 WIB 1992 en slechts detaxatie bij vennootschap zonder wederbeleggingsactief (WBA) a rato van het afschrijvingsritme van het WBA en bij de vennootschap met het WBA navenante extracomptabele taxatie Afsplitsing onroerende goederen die Lees verder…

Volledige splitsing van vastgoedvennootschap in het kader van familiale planning

Volledige splitsing met als doel “elk kind zijn vennootschap”. Alle reserves worden verdeeld conform artikel 213 WIB 1992 (detail ontbreekt hoe de vrijgestelde reserves worden verdeeld terwijl het wederbeleggingsactivum integraal aan een van de newco’s wordt toebedeeld). De fiscale vrijstelling wordt verkregen, waarbij o.a. wordt aangetoond dat alle newco’s financieel Lees verder…