Voorschot liquidatiereserve in kader van vereffening: geen roerende voorheffing

Geen fiscaal misbruik indien de in vereffeningstelling onmiddellijk gevolgd wordt door de uitkering van een liquidatievoorschot + geen heffing van de roerende voorheffing overeenkomstig artikel 269, § 1, 8° WIB 92 in de mate dat het liquidatievoorschot het bedrag van het gerevaloriseerd kapitaal en de aangelegde liquidatiereserve niet overstijgt (Voorafgaande beslissing 2020.1027 dd. 16.06.2020). Bespreking in Lees meer…

Overdracht aandelen vastgoedvennootschap en wedersamenstelling erfpacht en trefonds: geen fiscaal misbruik

Een feitelijk uitgesponnen casus waarbij de aandelen van een vastgoedvennootschap (houder van een erfpachtrecht) worden verkocht, waarna deze vennootschap ook de tréfonds inkoopt. Ondanks het eerdere split sale-engegament tot niet-wedersamenstelling van de volle eigendom wordt toch enkel het verkooprecht geheven op de waarde/prijs van de tréfonds. De overdracht van aandelen Lees meer…