Schenking van aandelen na inbreng van onroerend goed in vennootschap kan ook ingegeven zijn door niet-fiscale argumenten

Wens om patrimonium in familie te houden (i.c.m. restlegaat), professionalisering van het beheer van de onroerende goederen en het faciliteren van het rendement van investeringen met een beperking van het persoonlijk risico en aansprakelijkheid en afwezigheid bedoeling om de ingebrachte onroerende goederen op korte of middellange termijn uit de vennootschap Lees meer…

Inbreng van een vordering onder nominale waarde: Cassatie eist symmetrie in waardering

Een (dubieuze) vordering wordt door één vennootschap ingebracht in een andere. Indien bij de inbrenggenietende vennootschap gekozen wordt voor een waardering aan nominale waarde, dan dient deze lijn te worden doorgetrokken naar de inbrengende vennootschap. (Hof van Cassatie 11 juni 2020 – zie voor het arrest a quo Gent 26 Lees meer…

Inbreng van verschillende bedrijfstakken met behoud gemeenschappelijke delen

Voorbeeld van een ruling waaruit blijkt dat voor de vrijstelling ex artikel 46 WIB 1992, de rulingcommissie vereist dat alle activa en passiva van een bedrijfstak zonder uitzondering moeten worden overgedragen, met uitzondering van de bestanddelen waarvan het gebruik wordt gedeeld. Ook zijn de bedrijfstakken zowel financieel als praktisch zelfbedruipend Lees meer…

Inbreng onroerend goed in vennootschap, gevolgd door schenking: niet altijd fiscaal misbruik

In casu worden bepaalde onroerende goederen (maar niet alle, het betreft professioneel aangewende onroerende goederen terwijl de privaat aangewende onroerende goederen niet worden geschonken) ingebracht in een vennootschap, waarna de aandelen van deze vennootschap worden geschonken aan de dochter van de schenkers (die ook voor de vennootschap werkzaam is). Drie Lees meer…

Nietige quasi-inbreng: geen overdracht actief en toch belasting

Bij een quasi-inbreng wordt de procedure van onder het toenmalige wetboek van vennootschappen niet gevolgd (verslag bedrijfsrevisor e.d.). De verkoopprijs werd wel op een credit-rekening-courant geboekt en nadien boekhoudkundig niet gecorrigeerd. Zodoende oordeelt het Hof van Brussel dat geen activum is overgedragen, gelet op de absolute nietigheid ingeval van een Lees meer…