Inhoudstafel

Artikel 1. Identiteit van MISIL

Artikel 2. Definities

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Artikel 4. Gebruiksvoorwaarden van de Website en/of de App

Artikel 5. Prijzen, facturatie en betaling

Artikel 6. Niet-concurrentie

Artikel 7. Aansprakelijkheid – disclaimer

Artikel 8. Intellectuele eigendom

Artikel 9. Klachten

Artikel 10. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

Artikel 11. Privacyverklaring

Artikel 12. Contactgegevens

Artikel 1.          Identiteit van MISIL

 1. De Website en de App (zoals gedefinieerd hieronder in artikel 2) worden uitgebaat door en zijn eigendom van MISIL bvba, btw-BE 0878.023.115, met zetel te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 33 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) (hierna ook: “MISIL”, “wij” of “ons”). 
 2. Informatie en gegevens MISIL:

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba)         

Benaming: MISIL

Zetel: 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 33

BTW nummer: BE 0878.023.115 

Telefoonnummer: 0488/79.83.03

Hyperlinks Website: www.spartax.eu en www.vruchtgebruik.eu

E-mailadres: info@spartax.eu

Artikel 2.          Definities

2.1.      “App”:   De applicatie “SPARTAX”, eigendom van MISIL, dat een automatisch gegenereerde berekening maakt, ontwikkeld in PHP, waarbij de waarde van vruchtgebruik en blote eigendom van een vastgoed wordt gegenereerd, voorzien van diverse opties en die wordt uitgevoerd op basis van en rekening houdende met de door de Klant ingegeven data in de voor de berekening voorziene velden.

2.2.       “Klant”:  elke natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet consument, die op enigerlei wijze gebruikt maakt van de App en/of de Website en/of de eraan verbonden diensten die worden geleverd door MISIL.

2.4.      “Website”:  de website, eigendom van MISIL, beschikbaar op volgende adressen: www.spartax.eu en www.vruchtgebruik.eu.  

Artikel 3.          Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 

 1. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, zijn huidige algemene voorwaarden exclusief, met uitsluiting van gebeurlijke voorwaarden van de Klant, van toepassing op alle door MISIL aan de Klant geleverde diensten verbonden aan de Website en/of de App (w.o. maar niet beperkt tot alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten m.b.t. de App). Huidige algemene voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverstrekkers waarvan de Klant op of via de Website of App gebruikt maakt. 
 2. Vooraleer de Klant op enigerlei wijze gebruik kan maken van de diensten verbonden aan de Website en/of de App, dient hij zich uitdrukkelijk, integraal en onherroepelijk akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden door het aanmaken van een account en het aanvinken van de knop aanvaarding. Voordat de overeenkomst met MISIL wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de Klant kennis kan nemen van de algemene voorwaarden langs elektronische weg en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. De algemene voorwaarden zijn in ieder geval te raadplegen onder de rubriek “Algemene Voorwaarden” op de Website. 
   In geval de Klant een consument is, erkent hij door aanvaarding van deze algemene voorwaarden dat hij zijn herroepingsrecht verliest (overeenkomstig art. VI.53, 1° WER) zodra de diensten door MISIL volledig werden uitgevoerd.            
 3. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele voorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing integraal wordt afgewezen. 
 4. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze algemene voorwaarden.
 5. MISIL behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 6. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (i.h.b. de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht (WER)).  Artikel 4.          Gebruiksvoorwaarden van de Website en/of de App 
 7. De App Omschrijving: zie definitie onder artikel 2.1 hierboven. Technische vereisten: de Klant dient voor de toegang tot de App minstens te beschikken over een internetverbinding, elektronische toestellen die verbonden zijn met het internet en geschikte software om de App te doen functioneren. MISIL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (o.m. het functioneren en de beschikbaarheid van) software en/of applicaties van derden, noch voor de gevolgen ervan voor het gebruik van de App. 
 8. Inhoud
  MISIL tracht ervoor te zorgen dat de door de App gegeneerde informatie en de inhoud op de Website, zijnde het geheel van data en informatie in de meest ruime zin, met inbegrip van foto’s, videobestanden, tekst, formules en berekeningen, juist, volledig en bijgewerkt is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor MISIL geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt.
  1. MISIL kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de Website en/of de App beperken of verhinderen.

  2. Het downloaden van informatie of het op enigerlei wijze verkrijgen van informatie door het gebruik van de Website en/of de App gebeurt uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Klant. De informatie gegenereerd door de App en de inhoud op de Website kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met MISIL. 
  3. De informatie en inhoud op de Website en/of de App is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden.

Artikel 5.          Prijzen, facturatie en betaling

 1. De op de Website aangegeven prijzen voor het gebruik van de App zijn vooraf betaalbaar, exclusief BTW en staan vermeld in euro. Het aanbod en de prijzen zijn geldig op de dag waarop de Website wordt bezocht en/of de bestelling wordt geplaatst. Aanbod en prijzen kunnen voor het plaatsen van de bestelling te allen tijde worden gewijzigd. 
 2. Betaling kan geschieden middels kredietkaart. Enkel de kredietkaarten die door de verantwoordelijke betalingsbeheerder MOLLIE bv (een Nederlandse vennootschap met zetel te 1016EE AMSTERDAM, Keizersgracht 313) worden aanvaard (zie: www.mollie.com/be), worden door MISIL aanvaard. De Website is voorzien van een beveiligingssysteem voor online betalingen waarbij de vertrouwelijkheid van de bankgegevens en de beveiliging van de transactie wordt gegarandeerd. Het beveiligingssysteem voor transacties met kredietkaarten kan eveneens geraadpleegd worden op de website van MOLLIE bv (www.mollie.com/be). Pas na betaling door de Klant, kan hij gebruik maken van de betalende functies van de App. Wanneer de Klant de betaling heeft uitgevoerd, gaat hij een contractuele verbintenis aan en wordt de bestelling als definitief beschouwd (zie ook artikel 3.2 hierboven). De Klant krijgt via elektronische weg van MISIL een bevestiging van de ontvangst van zijn bestelling en zijn betaling. 
 3. In geval van problemen met betrekking de werking van de databank via de Website, inzonderheid in geval van poging tot fraude, een onvolledige of onjuiste bestelling, het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens, het niet-betalen van vorige bestellingen of weigering van goedkeuring door de financiële instelling van de Klant of het niet-bevestigen van de betaling via web banking door de instelling die moet zorgen voor de technische verwezenlijking van deze betaling, behoudt MISIL zich het recht voor om zonder enige motivering de bevestiging van de bestelling en bijgevolg de levering op te schorten of te weigeren.      

Artikel 6.          Niet-concurrentie 

 1. De Klant verbindt zich ertoe, gedurende de looptijd van de overeenkomst met MISIL en tot drie (3) jaar na beëindiging ervan of na het laatste gebruik van de App, binnen het grondgebied van België en andere landen waar de App wordt gebruikt af te zien van het aanbieden, exploiteren of commercialiseren van een applicatie, tool of computerprogramma dat (soort)gelijk is aan de App of redelijkerwijze kan worden beschouwd als zijnde concurrentieel met de App, al dan niet bezoldigd, alleen of in samenwerking, rechtstreeks of via andere personen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van MISIL. De activiteiten en/of diensten die vallen onder voormeld concurrentieverbod worden in ieder geval beperkt tot de activiteiten en/of diensten die door MISIL worden aangeboden (inzonderheid deze verbonden aan de App en/of de Website) of er soortgelijk aan zijn. 
 2. In geval van schending van voormelde niet-concurrentieverbintenis zal de Klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10.000,00 EUR per individuele inbreuk, onverminderd het recht van MISIL om hoger werkelijk geleden schade te bewijzen en hogere vergoeding te vorderen.

Artikel 7.          Aansprakelijkheid – disclaimer

7.1.      MISIL is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor:

 • de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de informatie gegenereerd door de App of de inhoud van de Website of op andere (externe) websites waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen; 
 • enige beslissing genomen of handeling gesteld door de Klant op basis van de informatie gegenereerd door de App of de inhoud op de Website;
 • eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, virussen etc. op de Website en/of de App; 
 • indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot verlies van een kans, winstderving, dataverlies, emotionele schade etc.);
 • gevallen van overmacht; 
 • een lichte fout, anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout;

7.2.      MISIL kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.

7.3.      Indien MISIL, onverminderd de uitsluitingen in artikel 7.1, aansprakelijk kan worden gesteld, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot het waarde van de diensten/producten waarop de klacht is gebaseerd met een maximum van 2.500 EUR, tenzij de toepasselijke regelgeving een lagere beperking toelaat.

7.4.      Niets sluit evenwel de aansprakelijkheid uit van MISIL voor opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout. In dit laatste geval is de aansprakelijkheid van MISIL in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar en met een maximum van 2.500 EUR per schadegeval. Deze zelfde beperking geldt indien de uitsluiting(en) van aansprakelijkheid vervat in huidig artikel 7 door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zou(den) worden beschouwd.

Artikel 8.          Intellectuele eigendom

 1. De App, alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de App en de inhoud van de Website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie verbonden aan de App en/of de Website, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van MISIL of haar licentiegevers en mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van MISIL of haar licentiegevers.

Het is de Klant met andere woorden te allen tijde (ook na beëindiging van de overeenkomst met MISIL) verboden de App, incl. alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de App en/of de inhoud van de Website, op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van MISIL of haar licentiegevers. 

 1. Het is de Klant verboden om zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van MISIL de App te decompileren of te “reverse engineeren”, behoudens in toepassing van de (dwingende) bepalingen van artikel XI.300 WER. 
 2. Niets in deze algemene voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van de intellectuele eigendomsrechten van MISIL aan de Klant.
 3. Voor onze diensten kan gebruik worden gemaakt van bepaalde opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen bevatten die voorrang hebben op deze algemene voorwaarden.  Artikel 9.          Klachten Klachten voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website en/of de App of de toepassing van deze algemene voorwaarden kunnen gerapporteerd worden aan MISIL via e-mail (info@spartax.eu).

Artikel 10.        Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website en/of de App is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, tenzij de wet op dwingende wijze de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft.

Artikel 11.        Privacyverklaring MISIL

11.1.     Wij dragen zorg voor de privacy van de Klant en handelen hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacyregelgeving.

11.2.     Doordat de Klant de Website en/of de App gebruikt en/of zijn persoonsgegevens meedeelt, gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken zoals hierna beschreven.

Via de Website en/of de App worden naam, voornaam, adres, e-mailadres verzameld die de Klant heeft meegedeeld in het kader van het gebruik van de Website en/of de App.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en zien toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens.

Daarnaast registreren wij bij het bezoek door de Klant aan de Website het IP-adres, de browser en het besturingssysteem, de externe website die de Klant heeft doorverwezen naar de Website, de door de Klant bezochte pagina’s op de Website en de datum en tijd van elke door de Klant bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor verbetering van de Website en/of de App.

Wij gebruiken de door de Klant via de Website meegedeelde gegevens enkel om respectievelijk de gevraagde informatie te leveren, de gevraagde nieuwsbrieven te sturen en de diensten te verlenen.

Het bovenstaande geldt onverminderd de gebruiksvoorwaarden bepaald in artikel 4 hierboven en vermeld op de Website.

11.3.     Wij kunnen – voor zover de Klant dit uitdrukkelijk heeft aanvaard – het e-mailadres van de Klant ook gebruiken om hem commerciële informatie toe te sturen over onze diensten. Indien de Klant geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wenst te ontvangen, kan de Klant zich op elk moment uitschrijven door ons een e-mail te sturen (zie contactgegevens in artikel 12 hieronder).

11.4.     De gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze partners. Daarnaast hebben wij het recht om uw persoonsgegevens over te maken aan bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.

De gegevens kunnen door ons eveneens verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

11.5.     De persoonsgegevens van de Klant zullen worden bewaard zolang ze niet worden verwijderd en voor een maximumduur van 5 jaar.

11.6.     De bankgegevens verbonden met de betalingen zullen uitsluitend verzameld en gebruikt worden door MOLLIE bv. Wij hebben in geen enkel geval toegang tot deze gegevens. Bepaalde van deze gegevens zullen echter kunnen worden gevraagd aan de Klant in geval van terugbetaling. 

11.7.     Het is mogelijk dat de Website gebruik maakt van “cookies”, kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de Website en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. De Klant kan zijn/haar browser instellen om hem/haar te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen. Via de browserinstellingen kan de Klant de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt de Klant voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org. De Klant ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van zijn/haar computer of mobiel apparaat. Tijdens een bezoek aan de Website kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de Klant geplaatst worden en dit enkel en alleen om de Website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. De cookie bevat een unieke code die toelaat om de browser van de Klant te herkennen gedurende het bezoek aan de Website (een zogenaamde “session” cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde “permanente” cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de Website die de Klant bezoekt of door partners waarmee MISIL voor de Website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op de computer of mobiel apparaat van de Klant bevindt. Cookies worden op de computer of mobiel apparaat van de Klant gestockeerd in de folder van zijn/haar browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker/Klant en de Website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker/Klant om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de Website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker/Klant en aan te passen aan zijn/haar persoonlijke smaak en behoeften. De Klant kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van de Website niet of niet optimaal werken. Indien de Klant de Website verder bezoekt zonder zijn/haar cookie-instellingen aan te passen en de link “accepteren” aanklikt, gaan we ervan uit dat de Klant de installatie van cookies aanvaardt. De Website maakt onder andere gebruik van volgende cookies: 

 • Addthis: __atuvc. Dit is een cookie van de externe dienst Addthis om content te sharen.
 • Google Analytics: __utma, __utmb, __utmc, __utmz. Dit zijn cookies om de bezoekersaantallen bij te houden, deze bevatten echter geen persoonlijke gegevens.

11.8.     De Klant heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren. De Klant kan dit recht uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens vermeld in artikel 12 hieronder, op voorwaarde dat de Klant zich afdoende identificeert. Daarnaast beschikt de Klant ook over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Artikel 12.        Contactgegevens

Voor verdere inlichtingen, opmerkingen of klachten kan de Klant ons steeds contacteren via onderstaande gegevens:

Adres: Minister Liebaertlaan 33 te 8500 Kortrijk

E-mail: info@spartax.eu

Telefoon: 0488/79.83.03