Actio Pauliana na splitsing

Een boeiend arrest van het Hof van Justitie rond drie rechtsvragen (HvJ (2e k.) nr. C-394/18, 30 januari 2020): Het Hof verklaart zichzelf bevoegd omtrent partiële splitsingen, ook al vloeien die eigenlijk niet voort uit de Europese richtlijnen en is het Hof sensu strictu niet bevoegd, omdat er door de Lees meer…

Fusie waarbij vennootschap een vzw overneemt

Unieke ruling aangezien de overnemende vennootschap onderworpen is aan de vennootschapsbelasting en de overgenomen entiteit (vzw of andere rechtspersoon) aan de rechtspersonenbelasting. Dit is een in regel belaste verrichting, die op vele/alle vlakken toch uitmondt in een belastingvrijheid aangezien bestanddeel per bestanddeel moet worden nagegaan of er een belastbare grondslag Lees meer…

Fusie met inschakelingsbedrijf

Voorbeeld van een ruling met een overgenomen vennootschap die een erkenning heeft/had als inschakelingsbedrijf en uit dien hoofde ad hoc vrijgestelde reserves had, met illustratie van de fiscale neutraliteit mits voldoening aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0404 d.d. 11.06.2019)

Partiële afsplitsing van onroerend goed met schulden en vrijgestelde reserve gespreide taxatie

Klassieke rulingtoetsingen: controle van de winstgevendheid van de vennootschappen na splitsing verdeling van de reserves ex artikel 47 WIB 1992 en slechts detaxatie bij vennootschap zonder wederbeleggingsactief (WBA) a rato van het afschrijvingsritme van het WBA en bij de vennootschap met het WBA navenante extracomptabele taxatie Afsplitsing onroerende goederen die Lees meer…

Volledige splitsing van vastgoedvennootschap in het kader van familiale planning

Volledige splitsing met als doel “elk kind zijn vennootschap”. Alle reserves worden verdeeld conform artikel 213 WIB 1992 (detail ontbreekt hoe de vrijgestelde reserves worden verdeeld terwijl het wederbeleggingsactivum integraal aan een van de newco’s wordt toebedeeld). De fiscale vrijstelling wordt verkregen, waarbij o.a. wordt aangetoond dat alle newco’s financieel Lees meer…