Klassieke rulingtoetsingen:

  1. controle van de winstgevendheid van de vennootschappen na splitsing
  2. verdeling van de reserves ex artikel 47 WIB 1992 en slechts detaxatie bij vennootschap zonder wederbeleggingsactief (WBA) a rato van het afschrijvingsritme van het WBA en bij de vennootschap met het WBA navenante extracomptabele taxatie
  3. Afsplitsing onroerende goederen die geen bedrijfstak vormen met schulden: gemengde inbreng en verkooprechten op het bedrag van de schulden (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0389 d.d. 11.06.2019)